Όταν μεγαλώσω θέλω να διοριστώ κι εγώ στο ΡΙΚ!

Στην τσιμπίδα του Γ. Ελεγκτή παρουσιαστές του ΡΙΚ ...

15 Ιουνίου 2018

Ούτε οι παρουσιαστές και το καθεστώς εργοδότησής τους στο ΡΙΚ, γλίτωσαν από το μικροσκόπιο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, με αποτέλεσμα στην ετήσιά του έκθεση ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης να ασχοληθεί εκτενώς. 

Αναφορικά με την περίπτωση παρουσιαστών, οι οποίοι εργοδοτήθηκαν στο κρατικό κανάλι για την παρουσίαση εκπομπών αλλά και δελτίων ειδήσεων για την τηλεοπτική περίοδο 2017-2018, ο Ελεγκτής εντοπίζει κενά και παραλείψεις, τόσο στο καθεστώς εργοδότησης και συνεργασίας όσο και στις εργάσιμες ώρες και υποχρεώσεις τους. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι το Ίδρυμα συνομολόγησε «Συμφωνητικό έγγραφο συνεργασίας ορισμένου χρόνου» με παρουσιαστές, όπου σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα δεν καθορίζονταν καν εκπομπές.
Για συγκεκριμένη παρουσιάστρια αναφέρει ότι πρoσλήφθηκε με τη μέθοδο Head Hunting κατά παράβαση των Εσωτερικών Κανονισμών που προβλέπουν τη διαδικασία πρόσληψης συνεργατών για την παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων και μίας μονόωρης εβδομαδιαίας πολιτικής εκπομπής, έναντι του ποσού των €125 ανά παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων και €100 ανά παρουσίαση της εκπομπής και για το εν λόγω άτομο θα καταβάλλονται από το ΄Ιδρυμα όλες οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία εργοδοτικές εισφορές. Όπως αναφέρεται, παρά το ότι η εργοδότηση ισχύει από 1.3.2018 μέχρι τώρα δεν έχει εργαστεί, λόγω καθυστέρησης στην ανακαίνιση του στούντιο.  
 
Δεύτερη παρουσιάστρια – Η μετατροπή στο καθεστώς, η κάρτα και οι ώρες
Όσον αφορά στην περίπτωση δεύτερης παρουσιάστριας, στην οποία αναφέρεται η έκθεση Μιχαηλίδη, σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι προσλήφθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2012 και πάλι με τη μέθοδο Head Hunting, ως τηλεπαρουσιάστρια Συνεργάτιδα Ορισμένου Χρόνου για δύο χρόνια, με ετήσιες απολαβές ύψους €36.000, περιλαμβανομένου του 13ου μισθού, για την ετοιμασία και παρουσίαση δίωρων απογευματινών εκπομπών την εβδομάδα και μίας ωριαίας εκπομπής.
 
«Στη συνέχεια με αποφάσεις του ΔΣ, η παρουσιάστρια σύναψε τρεις συμφωνίες παροχής υπηρεσιών για τρεις περιόδους, από 15.9.2014–31.7.2015, 21.9.2015–17.7.2016 και 19.9.2016–14.7.2017. Στις 10.7.2017, ο Διευθυντής Προσωπικού και Διοίκησης με σημείωμα του προς τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος, τον ενημέρωσε για το ιστορικό απασχόλησης της από το Ίδρυμα και για το αίτημα της να μετατραπεί σε υπάλληλο αορίστου χρόνου», σημειώνεται στην έκθεση, ενώ παράλληλα αναφέρει ότι το αίτημα ικανοποιήθηκε κατόπιν γνωμάτευσης νομικού συμβούλου.
 
Στη συνέχεια η παρουσιάστρια προσελήφθη με το καθεστώς Μισθωτού Ορισμένου Χρόνου με ετήσιο μισθό €36.000 για εκτέλεση καθηκόντων Παρουσιάστριας στο Τμήμα Προγραμμάτων Τηλεόρασης.
 
Στο σχετικό συμβόλαιο που υπογράφηκε, αναφέρεται ότι, το ελάχιστο ωράριο απασχόλησης της είναι 37,5 ώρες την εβδομάδα και θα εργάζεται με το σύστημα βάρδιας, το οποίο περιλαμβάνει Σαββατοκύριακα και Δημόσιες Αργίες. Επίσης αποφάσισε όπως τη μετατρέψει από 1.2.2018, δηλαδή με την ολοκλήρωση 30 μηνών υπηρεσίας ως Μισθωτή Ορισμένου Χρόνου στο Ίδρυμα, σε εργοδοτούμενο αορίστου χρόνου διατηρώντας τις ίδιες απολαβές, αφού η ίδια επέλεξε να μην ενταχθεί σε μισθολογική κλίμακα.
 
Αναφορικά με τις επισημάνσεις του Γενικού Ελεγκτή:
>> Παρατηρήθηκε παραβίαση των διατάξεων των οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών.  
 
>> Με την πρόσληψη της παρουσιάστριας ως Εργοδοτούμενη Ορισμένου Χρόνου, υπήρξε σαφής παραβίαση του περί Προσλήψεως Εκτάκτων Υπαλλήλων εις την Υπηρεσία Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμου αφού δεν υποβλήθηκε σχετικό υπόμνημα στον Προϋπολογισμό 2017 ενώπιον της Βουλής.  
 
>> Επισημαίνεται ότι στους εγκριμένους Προϋπολογισμούς του Ιδρύματος για τα έτη 2017 και 2018 σημειώνεται ότι «…ουδεμία δαπάνη διενεργείται για την πρόσληψη πρόσθετων συνεργατών…».
 
>> Με την πρόσληψη της ως Εργοδοτούμενη Ορισμένου Χρόνου υπήρξε παραβίαση του προσχεδίου των Εσωτερικών Κανονισμών του Ιδρύματος.
 
Η σύσταση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είναι: Το Ίδρυμα οφείλει να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες των Εσωτερικών Κανονισμών, των Προϋπολογισμών, των εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και του Νόμου 169/85.
 
Επισημαίνεται ότι, όπως προνοείται στο άρθρο 3(3), του πιο πάνω Νόμου, η οποιαδήποτε πρόσληψη εκτάκτου κατά παράβαση του υπό αναφορά νόμου, θεωρείται ως μη νομίμως γενομένη και οι υπεύθυνοι λειτουργοί καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για τη δαπάνη. Στις περιπτώσεις μίσθωσης/αγοράς υπηρεσιών, το Ίδρυμα θα πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν δημιουργείται σχέση εργοδότη εργοδοτουμένου μεταξύ των παροχέων υπηρεσιών και του ΡΙΚ και τηρούνται αυστηρά όλες οι διατάξεις της νομοθεσίας ώστε να αποφεύγονται όλες οι συνεπαγόμενες συνέπειες.
 
Ούτε Σαββατοκύριακα, ούτε αργίες
 
Σχετικά με το καθεστώς εργοδότησης της συγκεκριμένης παρουσιάστριας, η έκθεση σημειώνει ότι στο συμβόλαιο που υπογράφηκε αναφέρεται ότι θα εργάζεται με το σύστημα βάρδιας, το οποίο περιλαμβάνει Σαββατοκύριακα και Δημόσιες Αργίες, κάτι το οποίο δεν έγινε.
 
Η σύσταση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας έγινε εισήγηση όπως το ΄Ιδρυμα προβεί σε σύναψη συμβολαίου, το οποίο να τύχει και του νομοτεχνικού ελέγχου από τον Νομικό του Σύμβουλο. Επισημαίνεται επίσης ότι, θα πρέπει να διευκρινιστεί κατά πόσο η παρουσιάστρια εργάζεται με το καθεστώς βάρδιας το οποίο παραπέμπει σε εργοδοτούμενο εξαήμερης απασχόλησης και κατά συνέπεια η κάθε μέρα απουσίας της θεωρείται 6,25 ώρες αντί 7,5 στην περίπτωση που εργάζεται σε πενθήμερη βάση.
 
Όπως σημειώνεται επίσης, «με την εργοδότηση της ως Μισθωτού Ορισμένου Χρόνου από 1.8.2017, η παρουσιάστρια οφείλει βάσει των όρων εργοδότησης της να εργάζεται στο ΡΙΚ 37,5 ώρες εβδομαδιαίως. Σε σχέση με τον έλεγχο του χρόνου εργασίας της, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:
 
>> Η παρουσιάστρια για δύο μήνες δεν χρησιμοποιούσε καθόλου κάρτα.
 
>> Ενώ για την περίοδο από την 1.8.2017 μέχρι και τις 27.3.2018, οι εργάσιμες ημέρες ανέρχονταν στις 168, κτύπησε την κάρτα της κατά την άφιξη και αναχώρηση της από το Ίδρυμα μόνο για τις 39 ημέρες, για 80 ημέρες δεν κτύπησε καθόλου την κάρτα της, ενώ για 49 ημέρες κτύπησε την κάρτα μόνο μία φορά.
 
>> Επειδή δεν έγινε καμία διόρθωση στο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής του χρόνου προσέλευσης αποχώρησης υπαλλήλων, η παρουσιάστρια παρουσιάζει ελλειμματικό χρόνο 967 ωρών για την πιο πάνω περίοδο.
 
>> Επισημαίνεται ότι, ενώ η παρουσιάστρια απασχολείτο διαχρονικά στο ΄Ιδρυμα ως παρουσιάστρια καθημερινής εκπομπής, από το Μάρτιο του 2018, δεν παρουσιάζει οποιαδήποτε εκπομπή».
 
Η σύσταση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είναι: «Το Ίδρυμα οφείλει να εφαρμόσει τη σχετική Εγκύκλιο του ΓΔ αρ. 34/2016, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που προκύπτει ελλειμματικός χρόνος θα ισχύουν οι Κανονισμοί της Δημόσιας Υπηρεσίας.
 
Δηλαδή θα πρέπει να προβεί σε αποκοπή μισθού, ενώ παράλληλα, θα πρέπει να προβεί σε εξέταση τυχόν πειθαρχικών παραπτωμάτων».
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος του ΡΙΚ ενημέρωσε την Ελεγκτική Υπηρεσία ότι ο ελλειμματικός χρόνος καλύφθηκε με την αφαίρεση ανάλογης άδειας ανάπαυσης.
 
Δείτε και σχετικό πίνακα για τις συμπαραγωγές του ΡΙΚ


 
Πηγή: philenews.com
LoveMyAll Team
Τα σχόλιά σας

Τo lovemyall.com ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους μέσα από την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε όμως τα κείμενα να μην είναι υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, να γράφονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα (όχι greeklish), να είναι κατανοητά και τέλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομα. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της. Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.

LOVEMYALL   |   Τελευταία Νέα

Πέθανε ο Καρλ Λάγκερφελντ σε ηλικία 86 ετών
Καταδρομείς σε «παιχνίδια πολέμου» κι επιβίωσης στο χιονισμένο Τρόοδος (ΒΙΝΤΕΟ)
Φρικτές μαρτυρίες: Στην κόλαση των βασανιστηρίων των Εγγλέζων (ΒΙΝΤΕΟ)
Αντούτ Ακέχ: Από πρόσφυγας... μοντέλο του οίκου Chanel
ΣΟΚ! 428 Κύπριοι οδηγοί υπό την επήρεια ναρκωτικών!
Έδωσε γενναία μάχη ο 23χρονος Ανδρέας από τη Λεμεσό αλλά δεν τα κατάφερε...
Σκάνδαλο μεγατόνων στην προτεσταντική εκκλησία: Κακοποιήσεις ανηλίκων με εμπλοκή 400 ιερέων
Η ανακοίνωση του Ανδρέα Γεωργίου για το τέλος του «Τατουάζ»
Γιαννακόπουλος: Άφησε στρινγκ στον πάγκο του Ολυμπιακού!
Πώς οι φωτογραφίες ενός νεκρού αγριογούρουνου οδήγησαν στους φονιάδες του επιχειρηματία Σταματιάδη
Στο κυνήγι των Εβραίων: «Ο ξάδελφός μας φούρνισε τη μάνα του στο Άουσβιτς!» (ΒΙΝΤΕΟ)
Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό 14χρονου στη Λεμεσό
Χειροπέδες σε 46χρονο για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας
Πέθαναν τον Ονούφριο Σωκράτους!
Αποκαλύψεις σοκ από την πρώην υπηρέτρια του Μάικλ Τζάκσον: Ναι, ήταν πράγματι παιδόφιλος!
Επικίνδυνα ξεροκέφαλοι οι Κύπριοι: Σκοτώθηκαν 23 σε τροχαία, οι 18 δεν έφεραν ζώνη
Καταρρέουν πρόστιμα της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ: Εφιάλτης στην καρδιά της ΕΟΚΑ (ΒΙΝΤΕΟ)

LMA | Δείτε Ακόμη

 

 

LoveMyAll Cyprus © 2013-2017 | Αποποίηση
Design By: LightBlack